ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
(ΣΕΤΑΠ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 51

ΚΤΗΣΗ ΕΞ ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣ

Η κτήση από το Σωματείο κινητού ή ακινήτου περιουσιακού στοιχείου αξίας μεγαλύτερης από το ένα τέταρτο (1/4) των, κατά το αμέσως προηγούμενο διαχειριστικό έτος, τακτικών εισφορών των μελών, γίνεται μόνο ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει και για τους γενικότερους όρους, ενώ οι ειδικότεροι όροι και οι άλλες λεπτομέρειες αποφασίζονται από το Γενικό Συμβούλιο.

Αρθρο 52

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α) Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση και άλλων, συμβουλευτικών ή εκτελεστικών οργάνων, όπως ομά-δες εργασίας, ειδικές επιτροπές ή υπεύθυνους ορισμένων τομέων δράσης και λειτουργιών των γραφείων του Σωματείου.

Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Γενικό Συμβούλιο ή να ακυρωθεί από την πρώτη μετά την έκδοσή της Γενική Συνέλευση.

Β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μεταβάλλει τον αριθμό και την έκταση των Περιφερειών του άρθρου 25, εφόσον αυτό προταθεί από το Γενικό Συμβούλιο.

Αρθρο 53

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. στα Γραφεία του Συλλόγου αποσπώνται Συνδικαλιστικά Στελέχη, ανάλογα με τη δύναμη των παρατάξεων μετά από κάθε εκλογή, για την προώθηση των δρα-στηριοτήτων και εργασιών του Συλλόγου και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις Ειδικές Αποφάσεις του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Ο Γενικός Γραμματέας, ο Οργανωτικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Συλλόγου αποσπώνται οπωσδήποτε στα Γραφεία του.

Αρθρο 54

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τα μέλη των επί μέρους Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων, (ΣΥΑΤΕ, ΣΕΠΑΤΕ, ΣΓΕΑΤΕ), που ενοποιούνται, αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΤΑΠ και ταυτόχρονα διοι-κούν, ως προσωρινό Δ.Σ., συνεχόμενα προς τούτο σε σώμα, το Σύλλογο, μέχρι την διεξαγω-γή των πρώτων αρχαιρεσιών για τα όργανα, οι οποίες αρχαιρεσίες θα πρέπει να γίνουν το αργότερο εντός 6 μηνών από την συγκρότησή του.

Η θητεία των πρώτων εκλεγμένων οργάνων λήγει στις 31-5-2001.

2. Το προσωπικό που απασχολείται στους επί μέρους Συλλόγους την ημέρα της ενοποίησης, αποτελεί το προσωπικό και του ΣΕΤΑΠ.

3. Μέσα στην πρώτη πενταετία από την ενοποίηση των επί μέρους Συλλόγων και τη δη-μιουργία του ΣΕΤΑΠ, διασφαλίζεται η δυνατότητα επανασύστασης ενός από τους παλαιούς Συλλόγους, αν αυτό αποφασίσει το 60% των εν ενεργεία μελών του πρώην Συλλόγου.

4. Η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα ίδρυσης του Σωματείου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος.

5. Ο αριθμός των Περιφερειακών Συμβούλων ανά Περιφέρεια κατά τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την έγκριση του Καταστατικού και την έναρξη λειτουργίας του Συλλόγου καθορίζεται με απόφαση της προσωρινής Διοίκησης.

Αρθρο 55

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΣΕΤΑΠ

1. Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορεί να γίνουν όλοι οι Συνταξιούχοι Υπάλληλοι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, εφόσον υποβάλουν ειδική αίτηση και δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Γενικού και Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

2. Τα Επίτιμα Μέλη εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο Επίτιμων Μελών.

3. Τα Επίτιμα Μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις απο-φάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δικαιούνται να συμμετέχουν, με δικαίωμα λόγου, στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλεγούν και να εκλέγονται ως Εκπρόσωποι των Επίτιμων Μελών στο Γενικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου προσκαλούνται να μετέχουν, με δικαίωμα λόγου, και να απολαμβάνουν των ωφελειών και εξυπηρετήσεων που νόμιμα επιδιώκονται από το Σωματείο.

4. Η τακτική μηνιαία συνδρομή των Επίτιμων Μελών καθορίζεται σε ποσοστό 3%ο επί της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξής τους. Η συνδρομή αυτή, που μπορεί να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των Επίτιμων Μελών, παρακρατείται από την κύρια σύνταξής τους που καταβάλλει το Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ και αποδίδεται από αυτό στο Σωματείο, με τη μεταφορά των σχετικών κατά μήνα ποσών, σε πίστωση Λογαριασμού Καταθέσεων που έχει το Σωματείο στην ΤΡΑΠΕΖΑ.

5. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν, με δικαίωμα λόγου, τα Επίτιμα Μέλη που έχουν ή θα τακτοποιήσουν μέχρι την έναρξή της τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

6. Για τη διαπίστωση της απαρτίας στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου δε λαμβάνονται υπόψη τα Επίτιμα Μέλη, που συμμετέχουν σ' αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7. Στα αξιώματα του Προέδρου, των Γραμματέων και των Ψηφοδιαλογέων της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να εκλεγούν τα Επίτιμα Μέλη του Σωματείου.

8. Στις συνεδριάσεις του Γενικού και Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου οι δύο (2) Εκλεγμένοι Εκπρόσωποι των Επίτιμων Μελών, προσκαλούμενοι ειδικά για το λόγο αυτό.

9. Τα Επίτιμα Μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για Εκπρόσωπο των Μελών αυτών στις συνεδριάσεις του Γενι-κού και Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

10. Οι υποψηφιότητες των Επίτιμων Μελών, είτε ως Συνδυασμοί είτε ως Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι, ανακοινώνονται ξεχωριστά στη Γενική Συνέλευση.

11. Τα ψηφοδέλτια των Εκπροσώπων των Επίτιμων Μελών είναι ξεχωριστά και διακρίνονται από τα υπόλοιπα σε σχήμα και σε χρώμα.

12. Το Δ.Σ. υποχρεούται, όπως και για τα εν ενεργεία μέλη του Σωματείου, να παραδώσει δύο αντίγραφα του Μητρώου των Ταμιακά Ενήμερων Επίτιμων Μελών του Σωματείου, που θα περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά στοιχεία τους, πριν από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

13. Τα Επίτιμα Μέλη του Σωματείου εκφράζουν την προτίμησή τους σε δύο (2) κατά ανώτατο όριο υποψήφιους Εκπροσώπους τους, με σταυρούς προτίμησης, ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση που επιλέξουν υποψήφιους ενός Συνδυασμού σταυροδοτούν μέχρι δύο (2) υποψήφιους Εκπροσώπους τους για το Γενικό και Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

β) Σε περίπτωση που επιλέξουν έναν ανεξάρτητο υποψήφιο Εκπρόσωπο Επίτιμων Μελών δεν πρέπει να θέσουν σταυρό προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του ανεξάρτητου υποψηφίου, άλλως αυτό είναι άκυρο.

γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 45 του Καταστατικού του Σωματείου.

Οι δύο (2) τακτικοί και οι δύο (2) αναπληρωματικοί εκπρόσωποι των Επίτιμων Μελών στο Γενικό και Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκλέγονται, με ανάλογη εφαρμογή των δια-τάξεων του άρθρου 45 του Καταστατικού αυτού, μεταξύ των υποψηφίων των ξεχωριστών ψηφοδελτίων των Επίτιμων Μελών.

Αρθρο 56

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

(ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

Με βάση Κανονισμό που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται ή τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση ο Σύλλογος ανοίγει ειδικό λογαριασμό Αλληλεγγύης των μελών του.

Σκοπός του λογαριασμού αυτού είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων και ανταπεργίας του εργοδότη.

Ο λογαριασμός ενεργοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στον Κανονισμό.

Αρθρο 57

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για την δημοκρατικότερη λειτουργία του Συλλόγου η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στην προεκλογική περίοδο να παρέχει ισότιμα σ' όλους τους συνδυασμούς που μετέχουν στις αρχαιρεσίες, τα απολύτως απαραίτητα υλικά και οικονομικά μέσα που δια-θέτει ο Σύλλογος. Δικαίωμα οικονομικής ενίσχυσης έχουν μόνο οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους μισούς συν ένα, (επί πλέον), τακτικούς υποψηφίους για Δ.Σ. και Γ.Σ. συνολικά.

Με χρησιμοποίηση των μέσων που διαθέτει ο ΣΕΤΑΠ στους συνδυασμούς που δεν συγκεντρώνουν αυτή τη προϋπόθεση εκδίδεται κατά την προεκλογική περίοδο μία δισέλιδη ανακοίνωση.

Κάθε συνδυασμός δικαιούται :

1. Να κάνει ισότιμα χρήση της αίθουσας στην προεκλογική περίοδο. που ορίζεται από τη μέρα κατάθεσης των ψηφοδελτίων μέχρι την προηγούμενη μέρα της ψηφοφορίας. Το ίδιο ισχύει και για κάθε θέμα που απαιτεί ψηφοφορία στο δίκτυο.

2. Οικονομική ενίσχυση το ύψος της οποίας καθορίζεται από την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου.

Τα παραπάνω δικαιώματα των υποψηφίων συνδυασμών μετά τη νόμιμη ανακήρυξη της υποψηφιότητάς τους από τη Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

3. Για τη διευκόλυνση της, μετά από έγκριση του Δ.Σ., συνδικαλιστικής δράσης των περιφερειακών διοικητικών συμβούλων στην Περιφέρειά τους, ο Σύλλογος φροντίζει για την εξασφάλιση των μέσων και των αδειών που απαιτούνται.

4. Παράλληλα για διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας τυπώνεται και διακινείται με έξοδα και μέσα του ΣΕΤΑΠ μία ανακοίνωση, τουλάχιστον, το δίμηνο, για κάθε παράταξη που αντιπροσωπεύεται στο Δ.Σ., μετά από απόφαση του Γ.Σ.

Αρθρο 58

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι άλλο που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των συναφών Νόμων, γεννιούνται αμέσως.