ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΑΤΕ

Πρακτικόν υπ' αριθ. 1

Εν Αθήναις σήμερον 16ην μηνός Σεπτεμβρίου 1932, ημέρα Παρασκευήν και ώραν 6 μ.μ. συνήλθομεν οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εις τα Γραφεία της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και συνεπτύξαμεν Σύλλογον υπό την επωνυμίαν "Σύλλογος Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος" ενεκρίναμεν και εψηφίσαμεν το Καταστατικόν εξ' άρθρων είκοσι έξ (26) υπογραφέν παρά πάντων ιδιαιτέρως.

Σύμφωνα με το άρθρον 22 του Καταστατικού μας προέβημεν εις την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

1. Σωτήριος Πετρόπουλος
δια ψήφων
39
2. Κων/νος Κούτρας
'' ''
39
3. Πάνος Παπανικολάου
'' ''
31
4. Γεώργιος Μαντέλος
'' ''
20
5. Χρυσοστ. Βογόπουλος
'' ''
17
6. Χρ. Παπακωνσταντόπουλος
'' ''
17
7. Νικολ.Ναομίδης
'' ''
17

Ως Αναπληρωτικά δε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

1. Παν.Παπαλουκάς
δια ψήφων
26
2. Ι. Παπαδόπουλος
'' ''
11
3. Ανδρ. Νιανιάρας
'' ''
11
4. Νικολ. Βασιλείου
'' ''
10

Ελεγκταί δε εξελέγησανοι κάτωθι:

1. Θεοδ. Κωστόπουλος
δια ψήφων
11
2. Εμμαν. Πέππας
'' ''
7