ΣΕΑΤΕ        
       
       
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2007
       
       
       
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
  31/12/2007   31/12/2006
ΚΤΙΡΙΑ   265.880,16   265.880,16
Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ   94.901,96   123.402,39
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   1.301,15   1.301,15
ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   53.927,57   62.675,13
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΕΕΖΥ   1.677.706,22   1.614.222,31
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ   6.733,70   26.027,93
ΜΕΤΟΧΕΣ   112.432,44   122.402,00
ΤΑΜΕΙΟ   1.235,85   2.968,78
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ   985.752,34   425.046,13
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ   475.652,32   467.068,11
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   0,00   5.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   3.675.523,71   3.115.994,09
         
ΤΑΞΕΩΣ   26,71   26,71
    3.675.550,42   3.116.020,80
         
ΠΑΘΗΤΙΚΟ        
         
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2.279.995,74   2.198.401,78
ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   -27.859,10   -459.988,35
ΑΡΩΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ   3.292,89   3.292,89
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ   -128.421,15   -118.451,59
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΑΤΕ 238.645,70   315.974,32  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕΠΑΤΕ 1.131.143,72   1.032.301,26  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΓΕΑΤΕ 166.232,78 1.536.022,20 133.035,86 1.481.311,44
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ   3.823,28   3.591,83
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ   8.669,85   7.836,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   3.675.523,71   3.115.994,09
         
ΤΑΞΕΩΣ   26,71   26,71
    3.675.550,42   3.116.020,80
 

  ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2007  

 

       
ΕΞΟΔΑ            
             
ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   279.791,17        
1   ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 206.946,54          
2   ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 19.502,71          
3   ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 53.341,92          
             
             
ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ   18.717,52        
4   ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 18.717,52          
             
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ   141.401,84        
5   ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 49.297,26          
6   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ (Δ.Σ. - Γ.Σ.). 58.028,22          
7   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 5.879,40          
8   ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ\ΠΟΛΙΤ ΕΚΔΗΛ 3.000,80          
9   ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1.640,00          
10   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ -ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕΑΤΕ 23.556,16          
             
             
ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   231.790,78        
11   ΓΕΝ. & ΠΕΡΙΦ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 209.911,33          
12   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΚΑ 21.879,45          
             
13 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   41.218,97        
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 41.218,97          
             
             
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 712.920,28 712.920,28        
             
             
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 81.593,96          
             
ΣΥΝΟΛΟ 794.514,24          
             
             
ΕΣΟΔΑ            
1   50% ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 728.678,04          
2   ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 13.970,62          
4   ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΟΜΟΛΟΓΩΝ 18.689,72          
5   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 952,74          
6   ΕΝΟΙΚΙΑ 32.223,12          
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 794.514,24          
   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

 

ΠΡΟΫΠΟΛ 2008    
ΕΣΟΔΑ      
1   50% ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 800.000,00    
2   ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 16.000,00    
4   ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΟΜΟΛΟΓΩΝ 50.000,00    
5   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,00    
6   ΕΝΟΙΚΙΑ 34.000,00    
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 900.000,00    
         
  ΕΞΟΔΑ      
         
1   ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 215.000,00    
2   ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23.000,00    
3   ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 57.000,00    
4   ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 58.000,00    
5   ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 60.000,00    
6   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 100.000,00    
7   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 8.000,00    
8   ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ\ΠΟΛΙΤ ΕΚΔΗΛ 6.000,00    
9   ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.000,00    
10   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ -ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕΑΤΕ 40.000,00    
11   ΓΕΝ. & ΠΕΡΙΦ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 150.000,00    
12   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΚΑ 15.000,00    
13   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 30.000,00    
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 765.000,00    
         
         
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 135.000,00    
         
  ΣΥΝΟΛΟ 900.000,00