Α.Μ. ATEBANK: ______________

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΝΟΜΑ: ______________________________

ΕΠΩΝΥΜΟ: ____________________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: _______________________

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: _______________________

ΠΟΛΗ: ________________________________

Δ/ΝΣΗ: _______________________________

Τ.Κ. :__________________________________

ΤΗΛ.: _________________________________

ΚΙΝ.: _________________________________

Α.Δ.Τ.: ________________________________

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: ________________________

ΑΣΤ.ΤΜΗΜΑ: ___________________________

Α.Φ.Μ.: _______________________________

Δ.Ο.Υ: ________________________________

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ :________________

*ΑΡ. ΛΟΓ. ΑΤΕ ΒΑΝΚ:_____________________

* Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που ο αιτών δεν επιθυμεί η κατάθεση να γίνει στον λογαριασμό μισθοδοσίας του. Υποχρεωτικά συνημμένο: Φ/Α Βιβλιαρίου ΑΤΕ ΒΑΝΚ

 

Προς το

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ

ΚΑΝΑΡΗ 24, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 106 74

ΤΗΛ. 210-33 92 340/41 - FAX 210–33 92 364

 

 

Παρακαλώ να μου επιστρέψετε τις καταβληθείσες εισφορές μου σύμφωνα με το καταστατικό του ΑΤΠΕ ΑΤΕ και με την από 9/12/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου, την οποία αποδέχομαι πλήρως, αναγνωρίζοντας την οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχει περιέλθει το ταμείο μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΤΕ BANK AE και την θέση αυτής σε εκκαθάριση (υπ’ αριθμ. 46/1/27-7-2012 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 46/27-7-2012, Θέμα 1, ΦΕΚ Β 2208/27-7-2012). Το ποσό των εισφορών που δικαιούμαι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας μου, που τηρώ στην ATEBANK, αφού προηγουμένως, αφαιρεθεί τυχόν οφειλή μου προς το ΑΤΠΕ ΑΤΕ, από ασφαλιστικές εισφορές, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Αθήνα, ……… Δεκεμβρίου 2012

 

…….. αιτών/ούσα